Kwiecień – czerwiec 2011

NAUCZANIE Obyś cudze dzieci uczył 25.6.2013
Jest odrażającym i irytującym ciężarem nauczanie, prowadzenie i panowanie nad grupą młodych ludzi, którzy z natury są frywolni, niespokojni gadatliwi i tak nieskorzy do pracy, że nawet ich rodziny nie wytrzymuja z nimi w domu. Rezultat jest taki, że nasi młodzi jezuici, którzy ich nauczają, prowadzą bardzo wyczerpujący styl życia, tracą dużo energii i niszczą swoje zdrowie. [Pedro Ribadeneira o nauczycielach jezuickich szkół średnich w XVI wieku. [Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo Wydawnictwo WAM, Kraków, 2011, s,227]

BEZROBOCIE-INFLACJA 15.6.2013

POKKÓJ Sukces gospodarczy22.6.2013
Zasadnicze znaczenie dla pokojowych relacji zarówno wewnętrznych jak i międzynarodowych ma sukces gospodarczy godnego społeczeństwa. Jest on istotny dla pokoju i spokoju wewnątrz państwa; odciska się poważnie, w coraz większej mierze na relacjach między państwami. Ale to jeszcze nie wszystko. Pozostaje potrzeba odpierania i negowania przyjmowanego przez władzę wojskowa domniemania, że wojna jest nieodłącznym aspektem ludzkiej egzystencji, za czym idą żądania broni o coraz bardziej przerażającym działaniu. Wcale nierzadko wynika też z niego wielki skandal naszych czasów – sprzedaż broni krajom ubogim, handel stale i aż nadto wspierający estabkishment wojskowy w państwach, w których wciąż występuje przemożne zapotrzebowanie na życiodajną żywność,opiekę medyczna i edukację.[J.K. Galbraith,

POLITYKA PRAKTYCZNA Bogaci – ubodzy 25.6.2013
Utrzymuje się, że „praktyczna polityka wymaga działań atrakcyjnych dla tych, którym się poszczęściło. Ubodzy nie głosują; czujny polityk stara się pozyskać głosy dobrze sytuowanych i bogatych. [J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. PTE, Warszawa, 2012, s. 111]

RZĄD przydatny – nieprzydatny 25.6.2013.
Uznanie rządu za ciężar gdy chodziło o pomoc ubogim, ale nie wtedy, gdy zajmuje się potrzebami czy preferencjami zamożnych. [J. K. Galbraith, Godne społeczeństwo. PTE, Warszawa, 2012, s.111.

DZICY Indianie – też ludzie 23.6.2013.
Kierując się miłością jezuici, pochodzący z ponad 20 krajów, dostrzegali w Indianach tę samą Boską energię, która dał im samym istnienie, życie, czucie i władzę rozumowania, oraz uczyniła z nich świątynię Boga. [Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo. Wyd. WAM, Kraków 2011, s 218]

PRZYWÓDZTWO formacja 23.6.2013.
Jezuiccy menedżerowie skupiali swoją uwagę na wyzwalaniu kandydatów od przeszkód pomysłowości. Ch. Lowney, Heroiczne przywództwo. Wyd. WAM, kraków 2011, s. 179]

PAŃSTWO Jakie? Opiekuńcze? Umożliwiające? 23.6.2013.
Państwo Opiekuńcze skupia się na przywracaniu tego, czego ludzie nie mają. Państwo Umożliwiające (Enabling State) skupia się na rozwijaniu tego, co ludzie mają.

HISTORIA WOJEN Czego uczy? 22.6.2013.
W dziedzinie ludzkiej inteligencji niewiele jest kwestii, które podejmowano by w dziejach tak wytrwale jak usprawiedliwianie wojny i sukcesów wojennych […] Zapobieganie takiej masowej tragedii jest obok rozwiązania problemu ubogich naszego globu najpilniejszym zadaniem każdego społeczeństwa, które obejmje myslą całą ludzkość i stara się ją chronić.[J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. PTE, Warszawa 2012]

POKÓJ a Sukces gospodarczy 22.6.2013.
Zasadnicze znaczenie dla pokojowych relacji zarówno wewnętrznych jak i międzynarodowych ma sukces gospodarczy godnego społeczeństwa. Jest on istotny dla pokoju i spokoju wewnątrz państwa; odciska się poważnie, w coraz większej mierze na relacjach między państwami. Ale to jeszcze nie wszystko. Pozostaje potrzeba odpierania i negowania przyjmowanego przez władzę wojskowa domniemania, że wojna jest nieodłącznym aspektem ludzkiej egzystencji, za czym idą żądania broni o coraz bardziej przerażającym działaniu. Wcale nierzadko wynika też z niego wielki skandal naszych czasów – sprzedaż broni krajom ubogim, handel stale i aż nadto wspierający estabklshment wojskowy w państwach, w których wciąż występuje przemożne zapotrzebowanie na życiodajną żywność,opiekę medyczna i edukację.[J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo PTE, Warszawa 2012] s.91-92.

ZNACZENIE SŁÓW Odpowiedzialność… 18.6.2013
odpowiedzialność – sprostanie zaufaniu – ponoszenie skutków swoich czynów spowodowanych niedostatkiem ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOSC – zdolność do dania pełnej odpowiedzi na daną sytuację.

SOJUSZ GOSPODARCZY I POLITYCZNY 18.6.2013E
Istotny i nieuchronny jest pewien kompromis pomiędzy bieżącymi interesami finansowymi i bardziej dalekosiężnymi interesami publicznymi. Jako regułę można przyjąć, że kompromis ten musi spzyjaćprzese wszystkim ogólniejszym interesom społecznym i interesom przyszłych pokoleń. Wynika to stąd, że głos gospodarczy i polityczny oraz pieniądze pozostają w sojuszu z aktualną siłą polityczną – – z firmami wytwarzającymi towary i usługi, z ich grupami nacisku oraz z uzależnionymi od nich lub ulegającymi im politykami. Społeczeństwo i jego dalsza przyszłość nie maja tak konkretnego poparcia. [J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. PTE, Warszawa, 2012, s. 74

WŁADZA 16.6.2013.
Władza służy pozyskiwaniu dochodów a dochód daje władzę nad pieniężnymi apanażami innych.[J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. PTE, Warszawa 2012, s. 53

SENS ŻYCIA Rzeczywistość i prawda kwiecień 2011
To, co myśl uczyniła realnym, nie jest prawdą. Nicość [nothingness – not-a-thing-ness] nie jest rzeczywistością lecz jest prawdą. [Krishnamurti, J. Krishnamurti’s Journal, Malibu, 23 April 1975.

SENS ŻYCIA Myśliciel maj 2011
Myśliciel jest istotą fikcyjną, umysłowa iluzją .[Krishnamurti J. The First and Last Freedom,
Part 1, Chapter 21, 12 March 1950]

PRACA DOMOWA KOBIET 7.5.2011.
Od kobiet pobierany jest podatek reprodukcyjny w postaci świadczenia przez większość z nich nie wynagradzanej pracy opiekuńczej, bez której rynek czy państwo nie mogą funkcjonować.[Ewa Charkiewicz Kobiety a ubóstwo, Nowy Obywatel, 2/2011. s.49] […] Opiekuńcza praca kobiet w gospodarstwach o niskich i średnich dochodach traktowana jest jako strefa buforowa, gdzie przerzuca się społeczne koszty transformacji czy cięć budżetowych. [ibid. s.53]
ZNACZNIE SŁÓW GIEŁDA
16.5.2011.
–   Gra o sumie zerowej. Co ktoś straci, inny zyska…
Jeśli ktoś straci bochenek chleba, który był jego całodzienną racją pokarmu, zaś inny zyska bochenek, mając ich już nadmiar, to 1
1. Jeden głoduje, tamten wyrzuca na śmietnik. W ekonomii finansowej
1 =1. W ekonomii realnej 1
1.

CYTOWANIE PIŚMIENNICTWA 18.5.2011.
Autorzy podręczników pragną być ogromnie nowocześni i wykazują skłonność do pomijania całkowicie godnych uwagi badań tylko dla tego, że przypadkiem mogą mieć więcej niż 10 lat. [Elliot Aronson, Człowiek istota społeczna PWN, Warszawa 1998 s.9]
STYL NAUKOWY
18.5.2011.
Jeśli przez 15 lat prowadzenia wykładów nie nauczyłem się niczego innego, to w każdym razie nauczyłem się tego, że chociaż szczegółowa prezentacja wszystkich stanowisk jest użyteczna (a niekiedy nawet fascynująca) dla kolegów wykładowców, to jednak nie potrafi ona rozpalić studentów. Studenci pytają nas, która godzina, a my pokazujemy im mapę przedstawiającą różne strefy czasu na całym świecie, zapoznajemy ich z historią pomiaru czasu, od wynalezienia zegara słonecznego do supernowoczesnych urządzeń pomiarowych, wreszcie opisujemy szczegółowo budowę zegarka naręcznego. Zanim skończymy, znika całe ich zainteresowanie pytaniem. Nie ma nic bezpieczniejszego od przedstawienia wszystkich stron wszelkich zagadnień, lecz niewiele jest rzeczy nudniejszych.[ Elliot Aronson ibid. s.8, podkreślenie moje]

PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU Co to znaczy? Jakie są wymiary tej przestrzeni? 18.5.2011.
Wymiary tej przestrzeni

 • Fizyczny (poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego

 • Psychiczny (poczucie bezpieczeństwa psychicznego)

 • Emocjonalny (poczucie łączności, możliwość współpracy, wzajemny szacunek, zaufanie)

 • Duchowy (zdolność do przekraczania struktur, uwarunkowań, pamięci, myśli)

 • społeczny swego miejsca w społeczeństwie, wzajemnego szacunku)

 • Wykształcenie

 • Polityczny (Enabling family, society, state Umożliwiająca rodzina, społeczność, państwo…)

 • Bazy danych

 • Narzędzia komunikacji i przetwarzania danych open source

 • Czas wolny

 • Bezpieczeństwo podejmowania ryzyka, bawienia się (Playfullness helps to do things better.

 • Usunięcie lęku popelnienia błędów sprzyja postawie twórczej.

 • Childs: not what is it but what I can do with it

 • Ideas worth Spreading www.TED.com

 • Akcent na divergent mode raczej niż na convergent one. Modus zbieżny -”bezpieczeństwo urzędnicze”. Modus rozbieżny- bardziej poważne zaangażowanie.

 • Swoboda rozwijania zainteresowań (When childre have interest then education happens. Edukacja ma miejsce, gdy dzieci są zainteresowane)

PAŃSTWO Umożłiwiające 18.5.2011.
Stwarzające obywatelom jak najszerszą przestrzeń dla rozwoju, każdemu według jego możliwości, umiejętności, talentów. Komunizm:  'Każdemu według potrzeb, od każdego według jego zdolności”. Państwo umożliwiające: „Dla każdego przestrzeń do swobodnego rozwoju jego potencjału”.  Stąd ma wynikać możliwość zaspokojenia każdemu jego podstawowych potrzeb, ponieważ obecnie potencjał jednostek jest uruchamiany w bardzo małej części.  Ządanie „Od każdego…” jest nie na miejscu, ponieważ swoboda dopuszczenia do głosu siły twórczej tkwiącej w każdym człowieku zapewni środki potrzebne do zaspokojenia co najmniej podstawowych potrzeb.

ZNACZENIE SŁÓW Racjonalność 18.5.2011.
„Podstawowa zasada Inteligencji węglowej (IW), że racjonalność może być tolerowana tylko wówczas gdy służy celom irracjonalnym” [David Bohm, Szkic do noweli fantastycnzo-naukowej, zainspirowany wykładem Josefa Weinzbaum’a Computer Science and the Need for a Human – Centred Science. TeachersCollege Records, vol.62, nr 3, Spring 1981, s.523-525]

ZNACZENIE SŁÓW Fanatyzm, nietolerancja 26.5.2011.
gdy utożsamienie się z instytucją, ideologią takie, że znajduje się w nich poczucie bezpieczeństwa, głównie psychologicznego.

ZNACZENIE SŁÓW: Odkupienie…
– „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara.” (I Kor, 15,14]. Jeśli odkupienie a nie nawrócenie ( do domu Ojca -> Kazanie na górze). Faryzeusze wierzyli w nieśmiertelność duszy. Paweł był wychowankiem faryzeuszy.  Życie całkowicie wolne od śmierci w dziedzinie struktur to życie bez odnowy. Tylko życie poza światem struktur – duchowe, nie zna śmierci. Ale już nie może być cielesne. Zatem jest możliwe inne rozumienie zawołania św. Pawła: „ Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo. Gdzież jest o śmierci twój oścień” (1 Kor,15,55)
– Skupienie się na sensie odkupieńczym Męki Pańskiej a nie na jej sensie nauczycielskim, na jej sensie jako najbardziej dramatycznej, praktycznej kontynuacji Kazania Na Gorze
(Mt, 5,39-42) : „Słyszeliście, co powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb A ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli kto cie uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu co chce się prawować z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cie kto by iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego kto chce pożyczyć od ciebie.” [Pallotinum, Biblia Tysiąclecia].

SENS ZYCIA Wojna czerwiec 2011
Dopóki nie poświęcisz się z oddaniem wykorzenieniu tych narodowych, ekonomicznych / gospodarczych, religijnych podziałów, utrwalasz wojnę. [Krishnamurti J. Krishnamurti to himself, Brockwood Park, 31 March 1983]

ENERGIA JĄDROWA 25.5.2011
„Energia Jądrowa jest najgorszym sposobem gotowania wody” Albert Einstein [bo z bardzo wysokiej temperatury ->do b. niskiej = straty energii na rozpraszane] Cyt. Przez dr Helen Caldicott, Prawda o Fukuszimie. [http:www.youtube.com/user/stopcodex#p/a/u/0/Aorfvb4Sh8a

ENERGIA JĄDROWA 25.5.2011
USA używały pocisków ze 'zubożonym uranem’ w Fallujah i w Bagdadzie. Uran b. trujący. 80% dzieci rodzi się tam z ciężkimi wadami rozwojowymi. Zwiększenie zachorowalności na nowotwory 12-krotne (!200%). To ludobójstwo. Wojna atomowa w Iraku. Tureckie suszone morele i orzechy laskowe b. skażone radioaktywnie. W Anglii skażenie baraniny cezem. Zakaz sprzedaży..
Cyt. Przez dr Helen Caldicott, Prawda o Fukuszimie. [http:www.youtube.com/user/stopcodex#p/a/u/0/Aorfvb4Sh8a

POWOŁANIE ŻYCIOWE I NIEPOWODZENIA 24.5.2011
Czasami życie wali cię w głowę cegłą. Nie trać ufności. Jestem przekonany, że jedyne, co podtrzymywało moją aktywność było to, że kochałem to, co robiłem. Musicie odkryć to, co kochacie. Jest to prawdziwe dla waszej pracy i dla waszych stosunków miłosnych. Wasza praca wypełni znaczną część waszego życia. I jedynym sposobem dokonywania wielkich rzeczy jest kochanie tego, co robicie /czynicie. Jeśli jeszcze tego nie odkryliście, szukajcie. Nie zasypiajcie gruszek w popiele. Jak we wszystkich sprawach sercowych, będziecie wiedzieli gdy to znajdziecie / odkryjecie. Ociężałość osiągnięcia sukcesu. Lotność / lekkość bycia ponownie początkującym, mniej pewnym wszystkiego.[Steve Jobs, konstruktor i założyciel firmy McINtosh. Wykład inauguracyjnym Uniwersytetu w Stanford] http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&feature=related

SENS  ŻYCIA Sukces i załamanie się, śmierć miejsce dla tego, co nowe , żyć własnym życiem 25.5.2011
Ociężałość osiągnięcia sukcesu została zastąpiona przez lekkość ponownego rozpoczynania od nowa, bycie mniej pewnym wszystkiego.
O śmierci i życiu: „Śmierć jest  w życiu  czynnikiem zmiany. Oczyszcza je z tego, co stare otwierając drogę do tego, co nowe. Nasz czas jest ograniczony. Więc nie marnujcie go,  na życie cudzym życiem.” [Steve Jobs (twórca Apple McIntosh’a ii) z przemówienia do studentów rozpoczynających studia  w Stanford University w 2005.
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc&feature=related

ZMIANY Jak wprowadzać 2.6.2011.
Nigdy nie zmienisz czegoś zwalczając istniejącą rzeczywistość. Aby coś zmienić, stwórz nowy model, który sprawi iż stary model okaże się przestarzały. [Buckmunster Fuller, cyt. Przez Helen Hodgson Brown w jej książce Web of Debt z internetu]

SENS ŻYCIA Wolność 10.6.2011.
Life needs freedom in order to flower and grow. People need it just as much as the environment they live in. The cruelty and enslavement we subject our „small brothers” to is but a stepping stone to similar treatment of other human beings.. .Zycie wymaga swobody dla swego pełnego rozwoju. Uważam, że nie możemy się w pełni rozwijać bez naszej, ludzkiej swobody i swobody środowiska, w którym żyjemy. Ograniczanie swobody naszych „braci mniejszych”, okrucieństwo wobec nich jest szkołą zniewalania i okrucieństwa wobec ludzi.

SENS ZYCIA Nowy światowy porządek – nieporządek Novus ordo – novus disordo seclorum. 11.6.2011.
Jeśli nie zwrócimy bacznej uwagi na błąd pierworodny fikcyjnego, myślowego oddzielenia się od drugich i od świata],,, „każdy 'nowy porządek świata, utworzony na podstawie aktualnego nieporządku, ujawni nowy nieporządek świata. (Wywiad z Francois de Siebenthal, Michael?)

ZNACZENIE SŁÓW Annuit coeptis (Bóg) spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie. Z Eneidy Wergiliusz, 9,625. Użyte jako dewiza wielkiej pieczęci USA. Za Kopaliński, słownik wyrazów obcych Muza są, 1999.

ZNACZENIE SŁÓW Patriotyzm. .6.2011.
„Jacy byliśmy bezmyślni. Składaliśmy na ołtarzu Ojczyzny całe miasto i ludność cywilną i walczących”. (Ewa Szumowska PR 2 g.18 o Powstaniu Warszawskim).