Styczeń-marzec 2012

WOJNA Finanse  27.3.2012.
” (…) Planowanie i wspieranie konfliktów zbrojnych leży w fundamentalnym interesie bankierów – i nie inaczej jest w przypadku Rotschildów.
Poczynając od rewolucji francuskiej aż do I wojny światowej , przez wszystkie nowożytne konflikty zbrojne, na zapleczu zmagań wojennych prawie zawsze pojawia się ich cień.
Aż do dziś Rotschildowie są największym wierzycielem głównych rozwiniętych państw zachodu.
Żona starego Rotschilda, Gutle Schnaper, tuż przed śmiercią powiedziała: „Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, nie byłoby nikogo, kto by je kochał”. (…)”

Song Hongbing, Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Wydawnictwo Wektory, rok 2010, s.32.

WOJNA i POKÓJ Chcesz pokoju przygotuj się do wojny 3.3.2012
Rok temu w Libii wybuchła rewolucja, która zmieniła się w wojnę domową; zginęło w niej 30 tys. ludzi. Dziś, parę miesięcy po obaleniu Kaddafiego, Tymczasowa Rada Narodowa nadal nie potrafi opanować chaosu w kraju.” Andrzej Meller,Nieskończona rewolucja Tyg. Powsz. 26.2.12. s. 24.
[No właśnie: prowokacja – reakcja – eskalacja. Odwieczny schemat]

STRAJK ELIT Reakcja na kryzys 2.3.2012
Masowe zwalnianie się z pracy głównych operatorów instytucji finansowych Myślę o 2 wersjach przyczyn: 1) Szczury z okrętu; 2) ‘Strajk elit’ – W Wojnie o pieniądz 2 Song Hongbing pisze
(s.299 i n ) o ‘Strajku elit’, z książki Ayn Rand, Atlas Shrugged (Atlas zbuntowany), 1957, uważanej za biblię amerykańskiej elity politycznej – finansowej. (Autor podaje jej łączny nakład – 80 mln egz.)
“Tytułowy Atlas […]chroni życie i dobrobyt żyjących, mimo to ludzie korzystający z jego pomocy nie okazują mu należnej wdzięczności i nie szanują go”. ‘Centralne miejsce w książce Rand zajmuje teza, że tym podtrzymującym nieboskłon boskim siłaczem, motorem wszelkiego rozwoju i postępu jest stanowiąca mniejszość elita I podobnie jak Atlas, grupa ta spotyka się z niesprawiedliwym traktowaniem ze strony społeczeństwa, które nie chce powierzyć jej pełni władzy. Skoro jednak zdecydowana większość zwykłych ludzi, pozbawionych – zdaniem autorki – przemyśleń i duszy, może w każdym momencie odmówić wykonywania pracy, to rodzi się pytanie, jak zmieni się świat, gdy pewnego dnia zastrajkują ci najlepsi.’ […] powszechny strajk tytanów, zaplanowany i przeprowadzony przez nich w celu zdobycia jeszcze większej władzy. Polegał on na tym, że wszyscy członkowie elity, wśród nich prezesi banków,, szefowie spółek kolejowych, właściciele firm naftowych, potentaci finansowi, przedstawiciele starych rodów, zarządzających złożami surowców, także znani politycy, naukowcy, artyści oraz wynalazcy […] nagle, bez żadnego ostrzeżenia zniknęli. Wszyscy oni jednocześnie opuścili zajmowane dotąd miejsca i ukryli się w odległych stronach, uznając to za rodzaj wakacji.’[…] Wskutek tych działań amerykańska gospodarka rozpadła się, a społeczeństwo zaczęło się stopniowo pogrążać w zamęcie i zapominać o osiągnięciach cywilizacji. Kiedy nad światem zapanowały już zupełne ciemności i chaos, masy nagle przebudziły się, zrozumiawszy, że nie są w stanie poradzić sobie bez elit. jedynym wyjściem pozostało więc błaganie tytanów, by powrócili i ponownie uratowali świat. .Ci wprawdzie zgodzili się jednak […zażądali] monopolu na wszystko.’ […] Czy obecny rozpad systemu finansowego i struktur gospodarczych to rzeczywiście naturalne i nieuniknione zjawiska? Istnieje w ogóle jakakolwiek możliwość, że jest to strajk elity? Mieści się w granicach prawdopodobieństwa pomysł, że anglo- amerykański establishment zamierza zdobyć jeszcze większa kontrolę nad społeczeństwami i jeszcze więcej władzy nad światem? Zgodnie z poglądami Roosevelta, nie ma w dziejach przykładu takiego wydarzenia społecznego, które by wystąpiło i rozwijało się spontanicznie, bez dokładnego planu. […Czy zatem wielka przemiana systemu finansowego odbyła si,,e zupełnie bez nadzoru? Jeśli nie, to cała ta sytuacja stanowi wynik precyzyjnych kalkulacji.’

WOLNOŚĆ 28.2.2011.
Zniewalać człowieka mówiąc, że czyni się go wolnym.

POLITYCY FINANSJERA Drzwi obrotowe 23.2,2012.
The current Presidential contest will cost $2 to $3 mld. to determine which of the Servant of Wall Street will preside over the revolving door. [Prof. James Petras, The global crisis of capitalism; Whose crisis, whose profits?
www.global research.ca/index.php.contest=va&aid=29388 (20.2.2012)

POLITYKA DEPOPULACYJNA przedłużenie wieku emerytury 23.2.2012.
– Emerytury w dotychczasowym wieku…
– Kto na nie zapracuje?
– Zapracują młodzi ludzie, obecnie bezrobotni.
– Nowe miejsca pracy kosztują…
– Nie potrzeba nowych miejsc pracy. Emeryt na dowolnym miejscu pracy, przechodząc na emeryturę, robi miejsce dla następnego, i tak dalej, aż zwolni się miejsce pracy dla bezrobotnego młodego. Kolejka postępuje do przodu. Potrzebna jest polityka prorodzinna. Skoro u nas nie ma takiej polityki, a praktykuje się wręcz politykę depopulacyjną, to pytanie: kto na tym korzysta?

KREDYT SPOŁECZNY podstawowe postulaty 22.2.2012.
Z praktycznej strony Kredyt Społeczny określa się jako politykę filozofii, co się wyraża w 4 punktach:
1) Przekonanie, z którego bierze sie działanie – filozofia.
2) Wytyczne działania -polityka.
3) Znajomość tego, co błędne w tym, co ma być zmienione, przetworzone – obejmująca zarówno filozofię jak i politykę.
4) Środki do naprawienia tego, co błędne, tak aby zrealizować wytyczne. Techniczna wiedza dla wdrożenia polityki.
[Victor J. Bridger, A brief outline of Social Credit, part 1 Michael Jan-Feb. 2012 s.12.

KREDYT BANKOWY podstawa emisji 22.2.2012.
Wprawdzie uważa się, że kredyt bankowy jest emitowany na podstawie zabezpieczeń kredytobiorcy [ NIE pożyczkobiorcy]. Jednakże w rzeczywistości jest emitowany na podstawie zdolności produkcyjnych społeczeństwa, tj.na podstawie kredytu rzeczywistego czy społecznego.

BANKOWOŚĆ Kredyty 28.2.2011.
Wypłukiwanie złota z powietrza , To znaczy z naszych kieszeni.

OSOBA przedmiot handlu 28.2.2012.
Od urodzenia jesteśmy traktowani nie jako osoby lecz jako przedmiot handlu, zgodnie z prawem.

ŚWIT 11.2.2012
Wiemy, że gdy zaczyna się świt, nic nie zdoła powstrzymać rodzącego się dnia. Wszystkie wysiłki z naszej strony wzmacniają tylko światło i skierowują oczy w jego kierunku.

ACTA Komentarz I 4.2.2012
ACTA w istocie ochrania nie tyle „święte prawa własności”oryginalnych twórców ile całkiem „nieświęte”, często monopolistyczne dochody pośredników, korporacji (np. farmaceutycznych), nieporównanie przewyższające honoraria autorskie.
Z drugiej strony każdy wkład autora, wynalazcy, to tylko przyczynek, niewielki w stosunku do ogromu dziedzictwa kulturowego, dzięki któremu to dokonanie powstało, a jest to realny kapitał wspólnotowy nas wszystkich, obecnie żyjących. Poza tym wielu twórców przełomowych odkryć, technologii, dzieł, w szczególności w dziedzinie internetu, wciąż udostępnia je nam w darze. Wiedza udzielona nie zużywa się lecz mnoży. Gospodarka rynkowa, z jej logiką zysku, wspiera się na pozarynkowej,
z jej logiką daru, poczynając od daru Życia. I tego trzymać się trzeba!

ACTA Komentarz II 2.2.2012
Propozycja: AMCTA [Anti-Money-Counterfeiting Trade Agreement].Prof. Maurice Allais stwierdził:„Poszerzenie siły nabywczej ex nihilo poprzez prosty zapis księgowy, w ramach mechanizmu kredytowego, [—] można porównać do działania stowarzyszenia fałszerzy pieniądza, pożyczających na procent swoje produkty.[…] System ten da się sprowadzić do tworzenia fałszywych uprawnień i niezasłużonych dochodów jednej grupy kosztem reszty społeczeństwa”.L’impôt sur le capital et la reforme monétaire. Hermann, Paris, 1989, s.182. Tłum. SG. Zaś w innym miejscu:„W istocie można stwierdzić, że obecny kredytowy mechanizm tworzenia pieniędzy jest niewątpliwie nieuleczalnym rakiem zżerającym rynkowe gospodarki własności prywatnej.”Maurice Allais, Obecny kryzys światowy s.10 oraz przypis 20

ACTA commentary I on ACTA, 4.2.2012
ACTA protects not so much the „sacred ownership” of the original creators as it does the „not so sacred”, often monopolistic, income of the intermediaries, corporations (such as the pharmaceutical companies), far exceeding the income of the authors.
On the other hand, each private contribution of the author, inventor, patent holder is a small addition to the enormous cultural heritage on which this addition is made, which is the real capital of the Community of all of us now living. Many creators of breakthrough discoveries, technologies, products, particularly in the area of Internet, offer their work for free. The knowledge provided is not used up, it is multiplied. The market economy, with it’s profit philosophy, is based on the non profit economy based on the philosophy of gift beginning with the gift of Life. It is an idea worth holding onto.

ACTA commentary II on ACTA, 4.2.2012.
Proposal: AMCTA [Anti-Money-Counterfeiting Trade Agreement]. Prof. Maurice Allais, said:”Extending the purchasing power ex nihilo by a simple ledger entry, within the mechanism of credit, [—] can be compared to the miracles done by an association of counterfeiters of money, lending at interest their fake products .[…] This system in fact gives false advantages and undeserved income to one small group at the expense of the rest of society.L’impôt sur le capital et la Reforme monétaire. Hermann, Paris, 1989, p.182.
Yet another quote: „The current money creating credit mechanism is undoubtedly an incurable cancer of the market economy eating away private ownership.”Maurice Allais, Current global crisis p.10 and footnote 20

etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.pdf