Styczeń-marzec 2013

KRYZYS Przymusowa naprawa? 21.2.2013.
Po gruntownej analizie statystyk dziesiątków  krajów zmuszanych do zastosowania planów oszczędnościowych BŚ i IMF,  Josef Stiglitz, były główny ekonomista BŚ, nazwał plany oszczędnościowe planem samobójczym. [Ellen Brown, www.globalresearch.org
(dostęp 21.2.2913)]

ŻYCIE Akcja – reakcja 19.2.2013
Zycie nasze zależy w 20% od tego, co się nam zdarza, a w 80% od tego, jak na to reagujemy.[Dziewczyna urodzona bez ramion. Pisze stopami na komputerze, prowadzi auto, ma dyplom pilota awionetki, czarny pas Kondo]

BANKOWOŚĆ pożyczkowa 15.2.2013
Oszczędności na inwestycje? Lecz oszczędności powodują czasowo zmniejszenie popytu płatnego bezpośrednio, zmieniając go na kredyt oprocentowany.  Oprocentowanie jest wliczane w ceny. Więc inwestycje nie zawsze są społecznie korzystne, chyba, że spowodują zwiększenie społecznej siły nabywczej. Często jednak ją redukują np. poprzez automatyzację, komputeryzację przenoszenie wytwórni do krajów o niższych kosztach pracy.

ZNACZENIE SŁÓW Przemilczanie 9.2.2013
Todschweigen – zamilczenie na śmierć [A. Zawiślak, O kwantach, rynkach i ekonomistach, Wyd. Poltekst, Wwa, 2011]

ZNIEWOLENIE 8.2.2013.
Człowiek zniewolony dyktaturą produkcji i konsumpcji.

ZNACZENIE SŁÓW Ład 8.2.2013
Ład polega na zrozumieniu ,  głębokim odczuciu nieładu.

ZNACZENIE SŁÓW Współczucie 8.2.2013.
Współczucie – nie lubiane, wręcz odrzucane, bo narusza  nasze wyobrażenie o sobie, jako silnym, niezależnym polegającym na sobie ego. Probierz: współczucie wobec drugich jeszcze dopuszczalne; wobec siebie – poniżające.Współczucie jako neutralna uważność wobec tego co jest na zewnątrz i tego, co się dzieje we wnętrzu.

PRAWODAWSTWO Związki homoseksualne 8.2.2013.
Prawodawstwo o takich związkach należy stosować zasadę pomocniczości . Obserwować wyniki rozwiązań w  mniejszej skali  i ostrożnie wdrażać  lub nie wdrażać na większą. Wystrzegać się urawniłowki. Badać skutki społeczne rozwiązań w różnych państwach. To, co może być uznawane w przypadkach indywidualnych nie może być, na tej podstawie, automatycznie przenoszone na uznanie w skali państwowej, czy międzynarodowej, ze względu na wymóg strategicznej ostrożności. Nie należy pochopnie, bez wielkiej rozwagi czynić prawnych eksperymentów na całej społeczności. Zasada równości wobec  prawa nie może  pomijać skutków  społecznych takiego ujednolicenia. Szczególnie zważywszy, że takie reformy są zasadniczo nieodwracalne lub tylko częściowo odwracalne  wielkim społecznym kosztem i w długim okresie..

POLITYKA Samodzielność 5.2.2013.
Samodzielność polityka może być dostatecznym powodem aby się go pozbyć ew. fizycznie.

ZNACZENIE SŁÓW Świadomość 4.2.2013.
Jestem świadomy…Nie, jestem moja świadomością. Moja świadomość jest mną.

ZNACZENIE SŁÓW Efektywność przedsiębiorstwa 5.2.2013.
Efektywność przedsiębiorstwa nie zależy automatycznie od tego, czy jest prywatne, spółdzielcze, czy państwowe.. Obecnie zaciera się granica między własnością prywatną a spółdzielczą czy państwową, min. z powodu drzwi obrot0owych między stanowiskami kierowniczymi państwowymi i „prywatnymi”  Spółki akcyjne mają z reguły właścicieli rozproszonych i anonimowych. Beneficjentami takich firm są praktycznie zespoły zarządzające. [Jacek Tittenbrun, Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego, Nakom, Poznań 1991] Uzyskanie efektywności polega zasadniczo na statucie, delegacji decyzyjnej  i  sposobie motywacji zarządców. Jeśli premiowanie będzie dobrze powiązane z efektywną realizacją celów to forma tego rodzaju rozproszonej i anonimowej własności nie gra wielkiej roli.(Firma Renault jest państwowa). Natomiast, bez odpowiednich regulacji firma prywatna może być równie szkodliwa jak państwowa jeśli jest bardziej finansowo efektywna, to z reguły dzięki przerzucaniu kosztów na społeczeństwo

ZNACZENIE SŁÓW Próżność 3.2.2013
Widzę twoją próżność poprzez dziury w twojej koszuli.[Sokreates dofilozofa znanego z radykalnego wyrzeczenia się ziemskich dóbr i spraw światowych

ZNACZENIE SŁÓW Współpraca konkurencja 1.2.2013.
Jesteśmy bardzo dobrzy w podkreślaniu konkurencji, lecz znacznie gorsi  w pojmowaniu współpracy, dzięki której konkurencja może działać. [Lucian Hudson, The Enabling state Collaborating for Success and Partnership... June 2009 [July-October 2008], Crown copyright. Dostęp 28.1.2013  na www.fco.gov.uk/pdpublication

ZNACzENIE SŁÓW Ja i moje 1.2.2013
Gdzie są moje osiągnięcia czy porażki, moja wiedza, bogactwo (czy jego brak), wierzenia, w tej właśnie chwili? Są abstrakcją, mentalnymi koncepcjami, o których muszę pomyśleć, żeby zaistniały. [Eckhart Tolle w rozmowie ze  Steve Taylorem. EckhartTolle Tv.com.

ZNACZENIE SŁÓW Państwo 31.1.13
Nasilają się informacje o represjach stosowanych wobec osób, które podpisały Listy. Dotkną one pewno również Wandę (Wiłkomirską). Dostaję białej gorączki, gdy słyszę o represjach. Ci, którzy o nich decydują, rozumują w ten sposób: To nasze Państwo, to my jesteśmy władzą i ten, kto nam się sprzeciwia musi się liczyć z surową karą. Słowem żyjemy na folwarku, w którym decydujący głos należy do ekonoma. Brakuje jeszcze tylko prawa pierwszej nocy. [Mieczysław Rakowski, Dzienniki polityczne, 21.2.1976, cyt w R. Grzela Wolne , Wyd. Krytyki Politycznej, warszawa 2012, s.129]

ZNACZENIE SŁÓW Teatr, widz 31.1.2013
Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem.

ZNACZENIE SŁÓW Dorosłość 28.1.2013
Dorosłość to umiejętność  życia w momencie, w którym się jest. To iluzja, że człowiek może kontrolować rzeczywistość. Nastolatki czy młodzi ludzie czują się nieśmiertelni, przemijanie nie istnieje. Nie cenią życia bo nie widzą jego kresu […] Zazwyczaj jak dzieci dorastają, to rodzice przeżywają kryzys wieku średniego. Jedna osoba w domu musi się pożegnać z dzieciństwem, druga żegna się z młodością. Już nie tą wczesną, raczej dojrzałą. Anna Franzl, GW magazyn 26-27.1.2013, s.26.

ZNACZENIE SŁÓW Depresja dojrzewania 28.1.2013.
Depresja jest naturalnym stanem dojrzewania. Można go nazwać żalem po utracie dzieciństwa […] Młodzi mają kłopoty z tożsamością, czują niechęć do rodziców, potrzebę bycia dorosłym i lęk przed byciem dorosłym. Dzieci, aby dorosnąć potrzebują zrzuciź swoich rodziców z piedestału […] Jest to naturalny proces separacji. [M.  Łuczewski, Czas honoru. GW  Magazyn, 19-20.1.2013] [Rajska jabłoń:  Potrzeba separacji –  „nieposłuszeństwo” wobe Boga. Istotą  „błędu pierworodnego” nie było nieposłuszeństwo, lecz absolutyzacja oddzielności?]

KRYZYS Kryzys 28.1.2013.
Człowiek w sytuacji kryzysu potrzebuje oparcia. Nie moż liczyć ani na rynek ani na państwo. Wraca więc do rodziny i ojczyzny. [M. Łuczak, GW, Magazyn 19-20.1. 2013, s. 16]

ZNACZENIE SŁÓW Państwo 25.1.2013
Przypomnienie tej tezy [Marksowskiej – prawo jako aparat wyzysku] w dzisiejszych okolicznościach, kiedy państwo zostało sprywatyzowane albo raczej upartyjnione przez gremia, które alienują się od interesu społecznego i tego co jest zapisane teoretycznie w konstytucj, na rzecz  swoich bardzo partykularnych interesów, może stanowić kontynuację tamtej doktryny . [Piotr Łukasz Andrzejewski,  Kontynuacja PRL, komentarz, Nasz Dziennik 24.1.2013, s.2]

ZNACZENIE SŁÓW Państwo, pieniądz, miłość 25.1.2013.
Państwo jest aparatem wyzysku i ucisku, czy traktuje się je jako takie. Podobnie jak w przypadku pieniądza. jest towarem, czy towarem, czy traktuje się je o jako  towar.  Czy miłość jest towarem, czy traktuje się ją jako towar? JEST odnosi się do natury tego , co oznacza dane pojęcie.

ZNACZENIE SŁÓW Miasto, Mieszkanie 24.1.2013
Miasto  to nie firma, mieszkanie to prawo a nie towar.
[Joanna Erkel, Ciało – blokada, wyw. M. Wybieralski, GW W. Obcasy 19.1.13, s. 10]

ZNACZENIE SŁÓW Bóg 21.1.2013
Drogi Saszo! Możemy teraz z całego wdzięcznego serca wykrzyknąć : Wielki jest rosyjski Bóg! Sukces poboru rekrutów w Warszawie przeszedł wszelkie oczekiwania!
[Konstanty Mikołajewicz W. Książę, Namiestnik Królestwa do swego brata  Aleksandra. [Polityka, Pomocnik Historyczny, 1/2013, s. 27]

ZNACZENIE SŁÓW Aktywa 19.1.2013
Podejście z punktu widzenia [ludzi jako] aktywów oznacza znalezienie sposobu przetwarzania uśpionych możliwości w energię wykonawczą. [E. S. Cahn, Nie ma ludzi niepotrzebnych]

ZNACZENIE SŁÓW Informacja 19.1.2013
Informacja dzielona z innymi to nowy rodzaj dzieleni się bogactwem. Jest to ten rodzaj bogactwa, które nie maleje, gdy je dzielimy. W rzeczy samej – rośnie.

ZNACZENIE SŁÓW Pieniądz 16.1.2013
Czasodolary są czymś więcej niż poręcznym narzędziem. Pieniądz jest naszym bożkiem. Nasza wizja – intelektualna, emocjonalna, moralna – nasza percepcja tego, co nazywamy rzeczywistością, uległa zniekształceniu wskutek patrzenia na wszystko przez pryzmat pieniędzy. Dążąc do alternatywnego sposobu mierzenia i obliczania, zatraciliśmy poczucie okropnej ceny za wyłączne poleganie na tym mierniku. Wróciło bałwochwalstwo złotego cielca.

ZNACZENIE SŁÓW Pieniądz 16.1.2013
Czasodolary co najmniej wyprowadzają Współtworzenie ze sfery spekulacji i teorii. Dowodzą, że można stworzyć środek wymienny, umożliwiający praktykowanie Współtworzenia  jako strategii win – win, pozwalającej na uruchomianie społecznych aktywów, pobudzenie produktywności wykraczającej poza zakres osiągalny przy użyciu mechanizmów rynkowych i pieniężnych. Z tego punktu widzenia Czasodolary stanowią nowy instrument, rodzaj „odpowiedniej technologii”, pozwalającej na konkurencyjne czerpanie z zasobów energii, czasu,  talentów i umiejętności tych, których rynek wyklucza jako bezwartościowych.