Propozycja w sprawie założenia Banku Gospodarczego Miasta Poznania

Gdy zdarzają się powodzie nie wystarcza ratować ofiary;
Trzeba sypać wały
.

Wobec obecnie powszechnej nędzy wśród obfitości, spowodowanej nie brakiem pracy, a nawet miejsc pracy, lecz brakiem finansowo opłacalnych miejsc pracy;

Wobec obecnego powszechnie dążenia do zysku finansowego z pominięciem realnych korzyści społecznych;

Wobec obecnie powszechnie stosowanej zasady prywatyzacji zysków
i uspołeczniania kosztów;

Wobec możliwości rozwoju realnego miasta, a szczególnie małych i średnich firm, jedynie za cenę wysoko oprocentowanego kredytu, zaciąganego tylko w bankach komercyjnych;

Wobec możliwości gwarancji kredytowych majątkiem miasta i miejskim funduszem podatkowym, jak to ma miejsce przy zaciąganiu przez miasto kredytów na warunkach komercyjnych;

Wobec obecności w naszym mieście dużych rezerw realnych, ludzkich, organizacyjnych, technologicznych i materiałowych, sparaliżowanych
niedostatkiem taniego kredytu;

Wobec możliwości kreowania przez banki kredytu na zasadzie cząstkowego –jedynie około 10% – pokrycia go krajową walutą;

Postuluje się

Mobilizację opinii inicjatywy i pomocy społecznej dla utworzenia
Banku Gospodarczego Miasta Poznania, działającego na zasadach niekomercyjnych, zobowiązanego statutowo do udzielania niskooprocentowanego kredytu na działania gospodarcze, uznane za preferowane ze względu na korzyści społeczne, a nie finansowe.

W wyniku pomyślnej realizacji projektu można oczekiwać

Zmniejszenia bezrobocia;

Ułatwienia dostosowanie realizacji potrzebnych prac do możliwości realnych raczej niż finansowych, spłaty drogiego kredytu;

Mobilizacji postaw obywatelskich, aktywacji różnych innych pożytecznych inicjatyw społecznych.

Wstępne warunki realizacji

Zbadanie obecnego stanu prawnego banków niekomercyjnych, które istniały w 20-leciu międzywojennym;

Zachęcenie studentów, magistrantów i doktorantów prawa, ekonomii, bankowości, socjologii, organizacji i zarządzania do podjęcia tematów seminaryjnych, magisterskich i tez doktorskich związanych z odpowiednimi aspektami ww. propozycji;

Zorganizowanie grupy studyjnej z udziałem członków AK. i KSM;

Zorganizowanie gospodarczych dni skupienia i propagowanie projektu i własnych wyników, wszystkimi dostępnymi środkami, także w oddziałach Akcji Katolickiej i KSM.

Szczęsny Zygmunt Górski, Poznań, 27.2.2006 r.